Black : theorealist ( 2 )
White : ikkehalvezool ( 0 )