Black : ikkehalvezool ( 2 )
White : D-GORGAN1 ( 0 )