Black : ikkehalvezool ( 1 )
White : jamosDame ( 1 )