Black : ikkehalvezool ( 0 )
White : jamosDame ( 2 )