Black : jamosDame ( 0 )
White : ikkehalvezool ( 2 )