Black : ikkehalvezool ( 2 )
White : jamosDame ( 0 )